Publicación dun novo artigo na revista “Ensino das Ciencias”

Recentemente, acábase de publicar un novo artigo de Inés Mosquera Bargiela, Paloma Blanco Anaya e Blanca Puig, da área de Didáctica das Ciencias Experimentais, na revista “Ensino das Ciencias”. Este artigo, titulado “As preguntas para a indagación e activación de pensamento crítico en Educación Infantil”, desenvolveuse no marco da tese da primeira autora, Inés M. Bargiela. Trátase dunha investigación pioneira sobre a práctica de pensamento crítico nun ciclo de indagación polo alumnado de Educación Infantil.

Este traballo investiga a influencia das preguntas dunha docente na activación da práctica de pensamento crítico do alumnado de infantil. Analízanse as interaccións discursivas entre a docente e o alumnado durante unha sesión de indagación sobre a caída de obxectos co fin de identificar que destrezas e disposicións de pensamento crítico promóvense no alumnado mediante as preguntas formuladas pola mestra. Os resultados mostran que as súas preguntas activan as destrezas de explicación, inferencia e análise. Entre as disposicións que a mestra promove, destaca a sistematicidad. Con todo, bótase en falta o desempeño de disposicións por parte do alumnado, o que podería explicarse porque requiren un maior tempo para desenvolverse. Conclúese que a formulación de preguntas por parte da docente activa destrezas de pensamento crítico e esta estratexia didáctica, se fose parte integral do ensino en infantil, reportaría beneficios ao alumnado.