Publicacións

Didáctica das Ciencias Experimentais

Publicacións

Ageitos, N. e Puig, B. (2021). Análisis del determinismo en una tarea de genética sobre una enfermedad animal. Enseñanza de las Ciencias, 39 (3), 33-50. / Indicadores: JCR-WOS SSCI (ISI) , Scimago, Scopus. Índice de Impacto JCR. Factor de Impacto 2018: 0,814. Cuartil: Q4. (https://ensciencias.uab.cat/article/view/v39-n3-ageitos-puig). 

Barja, D., Lorenzo, J., Rodríguez , G. e Reigosa, C. (2021). Influencia de alcohois de cadea curta na concentación micelar crítica do dodecilsulfato sódico. EDUGA, 82. ISSN 2695-9267.

Brocos, P. e Jiménez Aleixandre, M. P. (2020). El impacto ambiental de la alimentación: argumentos de alumnado de Magisterio y Secundaria. Enseñanza de las Ciencias, 38(1), 127-145. https://ensciencias.uab.es/article/view/v38-n1-brocos-jimenez 

Couso, D., Jimenez-Liso, M.R., Refojo, C. e Sacristán, J.A. (Coords) (2020) Enseñando Ciencia con Ciencia. FECYT & Fundacion Lilly. Madrid: Penguin Random House. https://www.fecyt.es/es/publicacion/ensenando-ciencia-con-ciencia

Puig, B. e Ageitos, N. (2022). Engaging in Argumentation as Critical Evaluation of the Anti-vaccination Movement. En K. Korfiatis y M. Grace (Eds.), Current Research in Biology Education: Selected Papers from the ERIDOB Community (pp.19-29) Editorial Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-89480-1 

Puig, B., Blanco-Anaya, P., Gil-Quílez, M.J. e Grace, M. (2020). Biology Education Research. Contemporary topics and directions. Zaragoza, España: Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza. https://zaguan.unizar.es/record/89959# 

Puig, B., Blanco-Anaya P. e Pérez-Maceira, J.J. (2021). “Fake News” or Real Science? Critical Thinking to    Assess    Information    on    COVID-19. Front.   Educ. 6: 646909.   Doi:10.3389/feduc.2021.646909 / Indicadores: SCOPUS. Impacto: 2,990.

Puig, B. e Jiménez-Aleixandre, M.P. (2022). Critical Thinking in Biology and Environmental Education: Facing Challenges in a Post-Truth World. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92006-7.

Puig, B. e Uskola, A. (2021). Understanding Pandemics Such as COVID-19 through the Lenses of the “One Health” Approach. Sustainability, 13(23), 13389. Doi:10.3390/su132313389

Reigosa, C. (2021). Escribir en la clase de ciencias: Desarrollo de una destreza básica de una dimensión de la cultura científica. Cuadernos de Pedagogía, 527, 53-58. , ISSN Electrónico 2386-6322. 

Didáctica das Ciencias Sociais

Publicacións

Didáctica da Lingua e da Literatura

Publicacións

Monteagudo, H., Loredo, X., Silva, López-Sández, M. y Vázquez-Grandío, G. (2021). Ideas para un plurilingüismo dende o galego no concello de Ames. Real Academia Gallega. DOI: https://doi.org/10.32766/rag.388

 

Didáctica das Ciencias Matemáticas

Publicacións